KOSZYK JEST
PUSTY

510941617

artana@interia.pl

Regulamin

Informacje ogólne
1. Sklep www.artana.pl jest prowadzony przez firmę:
Artana Anna Naczyńska ul. Gałczyńskiego 1, 44-206 Rybnik NIP: 6423102892

zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

tel.510941617*

* opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora

Godziny pracy:

kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 20 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Każdy produkt można obejrzeć na miejscu po wcześniejszym zweryfikowaniu dostępności,w podanych wyżej godzinach, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu minimum 3 godzin przed przybyciem.
2. W sklepie internetowym www.artana.pl. sprzedawane są wyłącznie produkty nowe i oryginalne.
3. Zakup w sklepie internetowym www.artana.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego artana.pl
2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Anna Naczyńska, zwana dalej także Sprzedawcą.
4. Przedmiotem sprzedaży są towary dostępne w Sklepie na stronie www.artana.pl w chwili składania zamówienia. Towar jest dostępny kiedy można go dodać do koszyka.
5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i nie  zawierają podatku VAT. Firma nie jest płatnikiem podatku VAT). Koszty przesyłki są podawane odrębnie. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
6. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

 

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, z informacją „zamówienie oczekuje na potwierdzenie". Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt z obsługą Sklepu.
3. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone i jest przekazywane do realizacji w momencie kiedy status danego zamówienia zostanie zmieniony na "zamówienie zostało potwierdzone"
4. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia każdy Kupujący może sprawdzić także po wpisaniu numeru zamówienia i klucza w zakładce „twoje zamówienie” w prawym górnym rogu strony.
6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
1) przelewem na konto bankowe Sklepu
2) przy odbiorze za zaliczeniem pocztowym – zapłata przy odbiorze towaru gotówką do rąk kuriera lub na poczcie.
W przypadku płatności przy odbiorze Sklep ma prawo w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu zamówień.
7. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sklepu

 

§ 3
Realizacja zamówień

1.Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy składaniu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Sklep zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy ww. dane są prawdziwe.
2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej i w szczególnych przypadkach Poczty Polskiej.
4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) dla towarów wynosi średnio 1 dzień roboczy. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w czasie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
6. Jeżeli na stronie przedmiotu widnieje status „Produkt na zamówienie”
oznacza to że towar nie jest aktualnie dostępny i czas dostawy może zostać ustalony indywidualnie z kupującym.
7. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje w każdym wypadku dowód zakupu tj. fakturę VAT , lub jeżeli kupujący nie poda danych do faktury otrzymuje paragon.
8. Koszty przesyłki do Kupującego ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inaczej. Koszty wysyłki pojedynczego produktu podane są na stronie danego artykułu, obok hasła „wysyłka od” i nie zawierają dodatkowych kosztów za pobranie przy odbiorze. Informacja o kosztach związanych z wysłaniem całego zamówienia, w przypadku zakupu kilku produktów, znajdują się w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Ewentualne koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia. Koszty przesyłek zagranicznych są indywidualnie uzgadniane z Kupującym.
9. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
10. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do uszkodzenia lub opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 4
Reklamacje (niezgodność towaru z umową)
1. Sprzedawca ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, kupującemu przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: artana@interia.pl, telefonicznie pod numerem: 510941617 w godz. od 9:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku lub osobiście w siedzibie Sklepu.
3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.
4. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
6. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).

W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru oraz koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:artana@interia.pl lub wysłać na adres siedziby firmy tj. ul. Gałczyńskiego 1, 44-206 Rybnik

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Artana Anna Naczyńska

ul.Gałczyńskiego 1

44-206 Rybnik

artana@interia.pl

tel.510941617

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy (zakupu)to ………………………………………., data odbioru ……..........................

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data …............. …..............

Podpis(tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) ............. ….

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą.

a. Kupujący ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu do Sprzedawcy.

b. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.

4.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

6.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Jeżeli konsument chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako "sąd polubowny") działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.

Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

§ 6
Rejestracja i ochrona danych osobowych

1.W Sklepie Internetowym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
a) Dane klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer, adres IP komputera),
b) Dane osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
c) Dane osób kontaktujących się ze Sprzedającym (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
2. Administratorem Danych Osobowych jest Artana Anna Naczyńska z siedzibą w Rybniku 44-206 przy ul. Gałczyńskiego1, Działająca na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 6423102892.
3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, np. Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie.
4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego w celach: realizacji zawartych Umów Sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji Zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi, dochodzenia należności, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
egzekwowania przestrzegania Regulaminu a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.
5. Dane osobowe osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu i realizacji zawartych Umów Sprzedaży.
6. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Sprzedającym będą przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących Towarów i usług Sprzedającego zgodnie z treścią zapytania.
7. Dane Osobowe Klientów mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania, np. przewoźnikom, firmom logistycznym, spedycyjnym czy świadczącym usługi informatyczne związane z oprogramowaniem Sklepu Internetowego.
8. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia usługi, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz zapytania ofertowe oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa (wynikającymi np. z przedawnienia roszczeń).
9. Każda osoba, który przekazała Sprzedającemu swoje Dane Osobowe:
a) ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia, 
b) ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,
c) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,
d) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
e) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych..
10. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy. Sprzedający jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Sprzedającego w celu identyfikacji użytkownika/Klienta.
11. Dane Osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
12. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Sklep prosi o kontakt
pod numerem tel. kom.: 510941617, e-mail: artana@interia.pl
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.artana.pl i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl